Mali Kariyer Eğitim Kurumları®

Bilginin ışığında...

 

 

 

KGK Bağımsız Denetim Sınavlarına Hazırlık Eğitimi
Uzaktan Eğitim İnternet Sitesi

Mali Kariyer Eğitim Kurumları Uzaktan Eğitim İnternet Sitesi | KGK Bağımsız Denetim Sınavı

KGK Bağımsız Denetim Sınavı

 

Uzaktan Eğitim İnternet Siteleri İletişim Video Ana Sayfa SMMM Staj Başlatma Sınavı Uzaktan Eğitim İnternet Sitesi
T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı EĞİTİM VE YETKİLENDİRME BİLGİ SİSTEMİ (EYBİS) DENETÇİ YETKİLENDİRME BAŞVURU ALANI KULLANICI KILAVUZU VE DENETÇİ YETKİLENDİRİLME SÜRECİNE İLİŞKİN BİLGİLER EYBİS ÜZERİNDEN DENETÇİ OLARAK YETKİLENDİRİLME BAŞVURUSU YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR: Bağımsız denetçi olarak yetkilendirilmek isteyen kişilerin Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin (Yönetmelik) “Denetçilerin yetkilendirilmesi” başlıklı 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen tüm şartları başvuru tarihi itibarıyla sağlaması gerekmektedir. Bu itibarla, bağımsız denetçi olarak yetkilendirilecek kişilerin: a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olması veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından en az lisansüstü seviyesinde diploma almış olması, b) Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir olması, c) Türkiye’de yerleşik olması, ç) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunması, d) Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen uygulamalı mesleki eğitimi tamamlamış olması, e) Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen denetçilik sınavında başarılı olması, f) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûmiyeti olmaması, g) Faaliyet izninin daha önce Kurum tarafından 42 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi dışındaki bentlerinden biri nedeniyle iptal edilmemiş olması, ğ) Bağımsız denetim mesleğinin gerektirdiği şeref ve haysiyete uymayan bir durumunun bulunmaması, olumsuz bir itibara sahip olmaması, şartlarının tamamını başvuru tarihi itibarıyla sağlaması gerekmektedir. Yukarıda sayılan şartların tamamını sağlayan kişiler, şahıslarına ait nitelikli elektronik imzaları ile birlikte Kurumumuz Eğitim ve Yetkilendirme Bilgi Sistemi (EYBİS) Denetçi Yetkilendirme Başvuru Alanına girerek, söz konusu şartları sağladığının tevsikine yönelik belgeleri, anılan sistemde yer alan menülere veri girişi yapıp gerekli belgeleri yüklemek suretiyle tevsik edip yetkilendirme başvurularını yapabilirler. EYBİS üzerinden yetkilendirilme başvurusu yaparken, sisteme yapacağınız veri girişlerinde bu kılavuzda açıklanan hususlara dikkat edilmesi, başvurularınızın tam ve doğru olarak tarafımıza ulaşması ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılması açısından büyük önem taşımaktadır. EYBİS üzerinden yapılan bağımsız denetçi yetkilendirilme başvurularının hızlı bir şekilde sonuca bağlanması için, aşağıda açıklanan hususlar doğrultusunda, gerekli belgelerin önceden hazır bulundurulmasının başvuruların tam ve hızlı bir şekilde yapılması açısında faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Yetkilendirilme başvurularının değerlendirilmesinde, eğitim bilgisi, ruhsat bilgisi, ikametgâh bilgisi, adli ve idari sicil bilgisi, sınav bilgisi, uygulamalı mesleki eğitim bilgisi ile mesleki tecrübe süresi bilgilerinin sisteme tam ve doğru girilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, başvuru işlemine başlamadan önce, Mezun olduğunuz fakülte ve bölüm bilgilerini gösteren Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgenizi, yabancı okullardan mezun olmuş iseniz Denklik Belgenizi, Meslek Ruhsatınızı, Adli sicil/arşiv kaydınız var ise adli sicil belgesi ile ilgili mahkeme kararını, Mesleki faaliyetiniz sırasında almış olduğunuz disiplin cezası/cezaları bulunmakta ise ilgili odadan alınacak disiplin durumunu gösterir yazı ile Disiplin Kurulu Kararını/Kararlarını, SPK ve/veya BDDK tarafından hakkınızda verilmiş bir idari yaptırım bulunmakta ise buna ilişkin belgeleri, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisans Belgesine sahip iseniz belgenizi, 01/01/2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından bağımsız denetçiliğe ilişkin yapılan sınavlarda başarılı olarak belge almaya hak kazanmış ancak yenileme eğitimine tabi olma veya benzeri nedenlerle belgenizi alamamış iseniz, SPL’den alacağınız bağımsız denetçiliğe ilişkin yapılan sınavlarda başarılı olarak belge almaya hak kazandığınızı ancak yenileme eğitimine tabi olma veya benzeri nedenlerle belgenizi alamadığınızı belirten yazı ve onaylı not dökümünüzü, Geçiş Dönemi Eğitimlerine katılmış iseniz Başarı Sertifikası ile Not Durumunuzu Gösterir Belgeyi, Daha önce Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisanslama Sınavlarına katılmış iseniz notlarınızı gösterir sınav sonuç belgesini, Kurumumuz tarafından yapılan Bağımsız Denetçilik sınavlarında başarılı olduğunuz konular var ise sınav sonuç belgenizi, Mesleki tecrübe süresi bilgileri ile uygulamalı mesleki eğitim bilgileri menülerinde kullanılmak üzere: -Staj yapmış iseniz, staja fiilen başlama ve bitiş tarihleri ile kanuni staj süresini gösteren ilgili odadan ya da TÜRMOB’dan alınacak yazıyı, -3568 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen çalışmalarınızı stajdan saydırmak suretiyle meslek mensubu olmuş iseniz, stajdan sayılan hizmet aralığını gösteren odanızdan veya TÜRMOB’dan alacağınız yazıyı, -Bağımlı çalıştığınız dönem bulunmakta ise buna ilişkin bağımlı çalıştığınız yerden, görev aldığınız unvan ve tarihleri gösterir yazı ve imza sirkülerini, -Bağımsız denetim kuruluşlarında denetim ekiplerinde görev alınan çalışmalarla ilgili olarak, ilgili denetim kuruluşundan alınacak görev alınan denetimleri ve dönemlerini gösteren yazı ve imza sirküleri ile buna ilişkin diğer belgeleri (denetim sözleşmesi, çalışma kağıdı örnekleri gibi) -Birinci derecede imza yetkisini haiz olarak görev almış iseniz buna ilişkin Ticaret Sicili Gazetesini, çalıştığınız yerden, görev aldığınız unvan ve tarihleri gösterir yazı ile imza sirkülerini, -Bağımsız olarak çalıştığınız döneme ilişkin olarak dönemleri ile faaliyet konusunu gösteren vergi dairesi mükellefiyet kaydı yazılarını, -Şirket ortaklığınız bulunmakta ise ortak olduğunuz tarih aralığını gösteren Ticaret Odasından alınacak yazı veya buna ilişkin Ticaret Sicili Gazetelerini, -SSK/BAĞKUR Hizmet Dökümü ve/veya Hizmet Cetvelini, -Emekli olmakla birlikte çalışmaya devam ediyorsanız adınıza Sosyal Güvenlik Destekleme Primi ödemesi/kesintisi yapıldığına ilişkin belgeyi, PDF formatında taratarak bilgisayarınızda hazır bulundurmanız gerekmektedir. EYBİS’E ERİŞİM: EYBİS’e erişimin sağlanabilmesi için öncelikli olarak, daha önce temin ettiğiniz ve gerekli kurulumlarını bilgisayarınıza yaptığınız, şahsınıza ait nitelikli elektronik imzanızı bilgisayarınıza takmanız gerekmektedir. (Nitelikli elektronik imzanın temini noktasında Kurumumuzca bir işlem yapılmamakta olup, bununla ilgili işlem yapan şirketlere başvurarak elektronik imzanızı alabilirsiniz.) Elektronik imzanızı bilgisayarınıza taktıktan sonra https://eybis.kgk.gov.tr/login.aspx?ref=/Default.aspx bağlantısını açınız. Bu linke tıkladığınız zaman karşınıza EYBİS’e giriş yapacağınız aşağıdaki ekran çıkacaktır. (EYBİS’i sorunsuz bir şekilde açmak için lütfen internet tarayıcısı olarak Google Chrome Dışında son sürüm bir tarayıcı kullanınız(ÖR: İnternet Explorer) ve Java yazılımını bilgisayarınıza yükleyerek resimde görülen TIKLAYINIZ butonu üzerinden Java ayarlarınızı yapınız.) Eybis’ e girişlerde sıkıntı yaşıyorsanız lütfen aşağıdaki adımları uygulayınız. Java son sürümü kullanıyorsanız: Elektronik imza ile giriş dedikten sonra Böyle bir hata alıyorsanız öncelikle şunları yapınız: Hata aldığınız sayfanın adres satırını kopyalayınız(ÖR: https://eybis.kgk.gov.tr/imza.aspx). Başlat’ a “java” yazınız “configure java”’ yı açınız veya “Denetim Masası” ndan java’ yı açınız. “Securit” sekmesine geliniz. Edit Site List butonuna tıklayınız. Açılan pencerede Add butonuna tıklayınız. Açılan satıra, kopyaladığınız adres satırını yapıştırınız. Tamam/OK diyerek java’ yı kapatınız. Tarayıcıyı kapatıp açıp tekrar giriş yapmayı deneyiniz. Sıkıntı giderilmemişse aşağıdaki adımları uygulayınız: Bilgisayarınızdaki mevcut java’ yı kaldırınız. Java 7 update 67 32 bit indiriniz ve kurunuz. Sisteme giriş yapınız. Eğer aynı sıkıntı devam ediyorsa aşağıdaki işlemleri uygulayınız: Hata aldığınız sayfanın adres satırını kopyalayınız(ÖR: https://eybis.kgk.gov.tr/imza.aspx). Başlat’ a “java” yazınız “configure java”’ yı açınız veya “Denetim Masası” ndan java’ yı açınız. “Securit” sekmesine geliniz. Edit Site List butonuna tıklayınız. Açılan pencerede Add butonuna tıklayınız. Açılan satıra, kopyaladığınız adres satırını yapıştırınız. Tamam/OK diyerek java’ yı kapatınız. Tarayıcıyı kapatıp açıp tekrar giriş yapmayı deneyiniz. Yukarıdaki adımların tümü uygulandıktan sonra hala sıkıntı devam ediyorsa aşağıdaki adımları uygulayınız: "İnternet Explorer Ayarlar Menüsünden Güvenlik Menüsüne" tıklayınız. Bu menüde "Güvenilen Siteler" 'e tıklayınız. "Siteler"' e tıklayınız. "Bu Web sitesini bölgeye ekle:" http://eybis.kgk.gov.tr seçili iken "Ekle" butonuna tıklayınız. Pencereleri kapattıktan sonra TARAYICIYI YENİDEN BAŞLATINIZ. Yukarıdaki ekran üzerinden Elektronik İmza İle Giriş Butonunu tıklayınız. Bu butonu tıkladıktan sonra karşınıza aşağıdaki ekran açılacaktır: EYBİS’e giriş işlemine devam edebilmeniz için yukarıda örneği verilen karşınızda açılan sayfada Continue butonunu tıklayınız. Aşağıdaki ekran açılacaktır: Bu sayfada ok ile gösterilen kutucuğu işaretleyerek Run butonunu tıklayınız. Aşağıdaki ekran açılacaktır: Bu sayfada ise yine sol alttaki kutucuğu işaretleyerek Run butonunu tıklayınız. Aşağıdaki sayfa çıkacaktır: Bu sayfada mavi butonun üzerine tıklayınız. Butona tıkladığınızda ise aşağıdaki sayda çıkacaktır: Bu sayfada isminizin olduğu satırı seçerek Devam butonuna tıklayınız. Karşınıza elektronik imzanıza ait PIN kodunuzu gireceğiniz alan açılacaktır. Daha önce belirlediğiniz PIN kodunuzu ilgili alana girerek TAMAM butonunu tıklayınız. PIN kodunuzun doğruluğu onaylandıktan sonra ise karşınıza açılan sayfada DEVAM butonunu tıklayınız. EYBİS’e başarılı bir şekilde giriş yaptığınız anlamına gelen aşağıdaki sayfa açılacaktır: Bu sayfada Ruhsat Türü alanından SMMM ya da YMM ruhsatından hangisine sahip iseniz ilgili kısmı, Çalışma Şekli alanından ise mevcut durumunuza uygun olanı seçiniz. Çalışma Şekli alanında yer alan seçeneklerden durumunuza uygun olan bulunmamakta ise DİĞER seçeneğini seçiniz. İlgili alanlara veri girişini yaptıktan sonra EYBİS BİLGİ KAYIT TAAHHÜTNAMESİNİ okuyunuz, taahhütnamede yazan bilgileri onaylıyorsanız KAYDET butonunu tıklayınız. KAYDET butonunu tıkladığınızda aşağıdaki sayfa açılacaktır. Sizinle her türlü iletişimin kurulacağı, yetkilendirme başvurunuzla ilgili süreçlerin bildirileceği cep telefonu numaranızı gireceğiniz bu alana, kullandığınız cep telefonu numaranızı giriniz ve cep telefonu numaranızın onaylanması için gönderilecek olan SMS doğrulama kodunu almak için GÖNDER butonunu tıklayınız. Cep telefonunuza gelen Onay Kodunu karşınıza açılan alana girerek önce TAMAM, ardından da KAPAT butonunu tıklayınız. Bu işlemi yaptıktan sonra yetkilendirme işleminize kullanılacak veri ve belge giriş işlemlerini yapacağınız menülerin yer aldığı aşağıdaki sayfa açılacaktır: EYBİS’E VERİ GİRİŞLERİNİN YAPILARAK BELGELERİN SİSTEME YÜKLENMESİ 1-KİMLİK BİLGİLERİ MENÜSÜNE VERİ GİRİŞİNİN YAPILMASI: EYBİS’te soldaki menülerden KİMLİK BİLGİLERİ butonunu tıkladığınız zaman aşağıdaki sayfa açılacaktır: Bu sayfada öncelikle Mavi Ok ile gösterilen EKLE butonunu tıklayarak Resminizi yükleyerek kaydediniz. Akabinde kimlik bilgilerinizle ilgili alanları doldurarak KAYDET butonunu tıklayınız. Kaydetme işlemi başarı ile tamamlandığında Bilgileriniz Kayıt Edilmiştir yazısı çıkacaktır. Bu yazıyı gördükten sonra sol satırdaki menülerden sonrakine veri girişi yapmak üzere geçiş yapabilirsiniz 2-EĞİTİM BİLGİLERİ MENÜSÜNE VERİ GİRİŞİNİN YAPILMASI: Eğitim bilgileri menüsüne girerek karşınıza açılacak sayfada yer alan EĞİTİM TÜRÜ alanında yer alan LİSANS/YÜKSEK LİSANS/DOKTORA seçeneklerinden mezuniyet durumunuza uygun olanı seçiniz. Seçtiğiniz Eğitim Türüne göre açılacak olan sayfada istenilen alanlara veri girişi yaparak sayfanın en altında yer alan MEZUNİYET/DENKLİK BELGESİNİ YÜKLE alanından, girdiğiniz bilgileri tevsik edici mezuniyet durum belgenizi (diploma, geçici mezuniyet belgesi, denklik belgesi vb) yükleyerek en alttaki KAYDET butonunu tıklayınız. Bilgileriniz başarılı olarak kaydedildiğinde Bilginiz kaydedilmiştir. Başka bir mezuniyet durumunuz varsa aşağıdaki alandan yeni giriş yapabilirsiniz uyarısı ile karşılaşacaksınız. Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz DÜZENLE butonunu tıklayarak gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz. Eğer başka mezuniyet türünüz de bulunmakta ise (yüksek lisans, doktora gibi) bu mezuniyetinize ilişkin verileri de yukarıda açıklandığı şekilde kaydederek bir sonraki menü olan RUHSAT BİLGİLERİ menüsüne giriniz. 3-RUHSAT BİLGİLERİ MENÜSÜNE VERİ GİRİŞİNİN YAPILMASI: Ruhsat Bilgileri menüsüne girdiğinizde karşınıza açılan sayfada EKLE butonunu tıklayınız. Ekranınızda aşağıdaki sayfa açılacaktır: Açılan bu sayfada istenilen verileri girerek RUHSAT YÜKLE alanından meslek ruhsatınızı yükleyiniz ve KAYDET Butonunu tıklayınız. Bilgileriniz başarılı bir şekilde kaydolduğunda Bilgileriniz Kayıt Edilmiştir uyarısı çıkacaktır. Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz DÜZENLE butonunu tıklayarak gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz. 4-İKAMETGAH BİLGİLERİ MENÜSÜNE VERİ GİRİŞİNİN YAPILMASI: İkametgah bilgileri menüsüne girerek açılan sayfada istenilen verileri girip KAYDET butonunu tıklayınız. Bağımsız denetçi belge ve kimlikleriniz bu alana beyan edeceğiniz adrese gönderilecektir. Bu nedenle belge ve kimliğinizin zamanında tarafınıza ulaşması için adresinizi doğru girmeniz büyük önem taşımaktadır. Bilgileriniz başarılı bir şekilde kaydolduğunda Bilgileriniz Kayıt Edilmiştir uyarısı çıkacaktır. Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz aynı satırlar üzerinden gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz. Fakat yapacağınız güncelleme sonucunda KAYDET butonunu tekrar tıklamayı unutmayınız. 5-YURTDIŞI MESLEKİ BELGELER MENÜSÜNE VERİ GİRİŞİNİN YAPILMASI: Yurtdışı mesleki belgeleriniz bulunmakta ise bunlara ilişkin veri girişleri ile belge yüklemelerini bu menüye girerek açılacak sayfada EKLE butonunu tıklamak suretiyle yapabilirsiniz. 6-SOSYAL GÜVENLİK NUMARASI MENÜSÜNE VERİ GİRİŞİNİN YAPILMASI: Sosyal Güvenlik Bilgisi menüsüne veri girişini gerektiren bilgileriniz var ise ilgi menü üzerinden gerekli verileri girebilirsiniz. 7-VERGİ MÜKELLEFİYET BİLGİSİ MENÜSÜNE VERİ GİRİŞİNİN YAPILMASI: Vergi Mükellefiyet Bilgisi menüsüne veri girişini gerektiren bilgileriniz var ise ilgi menü üzerinden gerekli verileri girebilirsiniz. 8-YABANCI DİL BİLGİSİ MENÜSÜNE VERİ GİRİŞİNİN YAPILMASI: Yabancı Dil Bilgisi Menüsüne veri girişini gerektiren bilgileriniz var ise ilgi menü üzerinden gerekli verileri girebilirsiniz. 9-YAYIN BİLGİSİ MENÜSÜNE VERİ GİRİŞİNİN YAPILMASI: Yayın Bilgisi Menüsüne veri girişini gerektiren bilgileriniz var ise ilgi menü üzerinden gerekli verileri girebilirsiniz. 10-TİCARET UNVANI BİLGİSİ MENÜSÜ: Ticaret Unvanı Bilgisi menüsüne veri girişini gerektiren bilgileriniz var ise ilgi menü üzerinden gerekli verileri girebilirsiniz. 11-ADLİ VE İDARİ SİCİL BİLGİLERİ MENÜSÜNE VERİ GİRİŞİNİN YAPILMASI: Adli ve idari sicil bilgileri menüsünü tıkladığınızda ekranınızda aşağıdaki sayfa açılacaktır: Bu menüde, hakkınızda verilmiş herhangi bir mahkûmiyet kararı, medeni hakları kullanma ehliyetinizi sınırlayan herhangi bir karar, meslek odalarınca ve/veya SPK, BDDK tarafından verilmiş herhangi idari yaptırım kararı BULUNMASA dahi her başlık yanında yer alan EKLE butonlarını tıklayarak buna ilişkin beyanınızı yapmanız gerekmektedir. a) ADLİ SİCİL KAYDI / ARŞİV KAYDI BİLGİLERİNİN GİRİLMESİ: Ekle Butonunu tıklayarak giriş yapınız. Adli sicil / arşiv kaydınız YOK ise buna ilişkin seçeneği seçerek KAYDET butonunu tıklayınız. Ancak hakkınızda daha önce Mahkemelerce verilmiş ve Adli sicil/arşiv kaydınıza yansımış durumlar bulunmakta ise VAR seçeneğini seçerek açılan alana veri girişlerini yapıp Adli Sicil Belgenizi ve ilgili mahkeme kararlarını yükleyiniz ve KAYDET butonunu tıklayınız. Hakkınızda verilmiş birden fazla mahkeme kararı bulunuyor ise veya mahkeme kararınız birden fazla sayfadan oluşuyor ise bunu PDF formatında tek bir belge olarak yükleyiniz. Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz DÜZENLE butonunu tıklayarak gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz. b) MEDENİ HAKLARI KULLANMA EHLİYETİ BİLGİLERİNİN GİRİLMESİ: Ekle Butonunu tıklayarak giriş yapınız. Medeni hakları kullanma ehliyetinizi sınırlayan herhangi bir karar/rapor yok ise MEDENİ HAKLARI KULLANMA EHLİYETİM VAR seçeneği seçerek KAYDET butonunu tıklayınız. Medeni hakları kullanma ehliyetinizi sınırlayan herhangi bir karar/rapor bulunmakta ise MEDENİ HAKLARI KULLANMA EHLİYETİM YOK seçeneğini seçerek açılan alanda istenilen belgeleri yükleyiniz ve KAYDET butonunu tıklayınız. Yükleyeceğiniz belge sayfa olarak birden fazla sayfadan oluşuyorsa ise bunu PDF formatında tek bir belge olarak yükleyiniz. Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz DÜZENLE butonunu tıklayarak gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz. c) MESLEK ÖRGÜTÜ DİSİPLİN BİLGİLERİNİN GİRİLMESİ: Ekle Butonunu tıklayarak giriş yapınız. Hakkınızda daha önce 3568 sayılı Kanun uyarınca verilmiş disiplin cezası yok ise buna ilişkin seçeneği seçerek KAYDET butonunu tıklayınız. Daha önce almış olduğunuz disiplin cezaları bulunmakta ise cezanın türünü seçerek açılacak alanda istenilen belgeleri yükleyip KAYDET butonunu tıklayınız. Birden fazla disiplin cezası almış iseniz her kaydetme işleminden sonra EKLE butonunu tıklayarak diğer cezalarınızı da ayrı ayrı giriniz. Bir cezaya ilişkin yükleyeceğiniz belge sayfa olarak birden fazla sayfadan oluşuyorsa ise bunu PDF formatında tek bir belge olarak yükleyiniz. Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz DÜZENLE butonunu tıklayarak gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz. d) SPK TARAFINDAN VERİLEN İDARİ YAPTIRIM BİLGİLERİNİN GİRİLMESİ: Ekle Butonunu tıklayarak giriş yapınız. SPK tarafından hakkınızda verilmiş bir idari ceza bulunmuyorsa ilgili seçeneği seçerek KAYDET butonunu tıklayınız. SPK tarafından hakkınızda verilmiş bir idari ceza bulunmakta ise cezanın türünü seçerek açılacak alanda istenilen belgeleri yükleyip KAYDET butonunu tıklayınız. Birden fazla disiplin cezası almış iseniz her kaydetme işleminden sonra EKLE butonunu tıklayarak diğer cezalarınızı da ayrı ayrı giriniz. Bir cezaya ilişkin yükleyeceğiniz belge sayfa olarak birden fazla sayfadan oluşuyorsa ise bunu PDF formatında tek bir belge olarak yükleyiniz. Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz DÜZENLE butonunu tıklayarak gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz. e) BDDK TARAFINDAN VERİLEN İDARİ YAPTIRIM BİLGİLERİNİN GİRİLMESİ: Ekle Butonunu tıklayarak giriş yapınız. BDDK tarafından hakkınızda verilmiş bir idari ceza bulunmuyorsa ilgili seçeneği seçerek KAYDET butonunu tıklayınız. BDDK tarafından hakkınızda verilmiş bir idari ceza bulunmakta ise cezanın türünü seçerek açılacak alanda istenilen belgeleri yükleyip KAYDET butonunu tıklayınız. Birden fazla disiplin cezası almış iseniz her kaydetme işleminden sonra EKLE butonunu tıklayarak diğer cezalarınızı da ayrı ayrı giriniz. Bir cezaya ilişkin yükleyeceğiniz belge sayfa olarak birden fazla sayfadan oluşuyorsa ise bunu PDF formatında tek bir belge olarak yükleyiniz. Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz DÜZENLE butonunu tıklayarak gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz. 12-SINAV BİLGİSİ MENÜSÜNE VERİ GİRİŞİNİN YAPILMASI: Sınav şartının sağlandığının tevsikine yönelik veri girişi ile gerekli belgeleri bu menü üzerinden yükleyiniz. Bu menüde sınav şartını sağlama şekli olarak aşağıdaki seçenekler bulunmaktadır: a) Tüm Konuları Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisanslama Sınavı ve KGK Tarafından Yapılan Bağımsız Denetçilik Sınavı İle Tamamladım. b) Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisans Belgesine Sahibim. c) Tüm Konuları Geçiş Dönemi Eğitimi İle Tamamladım d) Tüm Konuları Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisanslama Sınavı ve Geçiş Dönemi Eğitimleri İle Tamamladım e) Tüm Konuları KGK Tarafından Yapılan Bağımsız Denetçilik Sınavı İle Tamamladım. Seçeceğiniz başlığa göre açılacak ekran ile yükleme alanları değişeceğinden sınav şartını sağladığınız duruma uygun olan seçeneği seçiniz. Seçtiğiniz başlığa göre açılan sayfada istenilen belgeleri yükleyerek KAYDET butonunu tıklayınız. Kayıt işlemi başarı ile gerçekleşince Bilgileriniz Kayıt Edilmiştir uyarısı çıkacaktır. Yükleyeceğiniz belge sayfa olarak birden fazla sayfadan oluşuyorsa ise bunu PDF formatında tek bir belge olarak yükleyiniz. Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz ilgili başlığı seçerek gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz. ÖNEMLİ NOT: Sınav şartını Geçiş Dönemi eğitimleri ve Kurumumuz Tarafından yapılan Bağımsız Denetçilik Sınavları ile sağlıyorsanız, sınav şartını sağlama şekli olarak TÜM KONULARI KGK TARAFINDAN YAPILAN BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI İLE TAMAMLADIM seçeneği seçip, elinizdeki sınav sonuç belgesi, başarı sertifikası ve transkriptinizi tek bir PDF belgesi olacak şekilde taratarak ilgili alana yükleyiniz. ÖNEMLİ NOT: 01.01.2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlara girerek başarılı olan ancak YENİLEME EĞİTİMİNE tabi olması nedeniyle lisans belgesini alamayanların sınav şartını sağlama şekli olarak SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM LİSANS BELGESİNE SAHİBİM başlığını seçerek açılacak alana SPL'den aldıkları bu durumu tevsik eden yazı ve not dökümlerini tek bir PDF belgesi olarak yüklemeleri gerekmektedir. Bu durumda olanlar belge tarih ve sayısı olarak SPL'den aldıkları yazının tarih ve sayısını girebilirler. 13-SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK DENETİM YETKİSİ BİLGİSİ MENÜSÜNE VERİ GİRİŞİNİN YAPILMASI: Sigortacılık ve özel emeklilik alanında denetim yapma yetkiniz yok ise buna ilişkin başlığı seçerek KAYDET butonunu tıklayınız. Ancak Hazine Müsteşarlığınca verilmiş Sigortacılık Bağımsız Denetim Sertifikası sahibiyseniz, veya Geçiş Dönemi Eğitimlerinde veya Kurumumuz tarafından yapılan bağımsız denetçilik sınavlarında Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik konusundan başarılı olmuş iseniz ilgili seçeneği seçerek açılacak alanda istenilen belgeleri yükleyiniz ve KAYDET butonunu tıklayınız. Yükleyeceğiniz belge sayfa olarak birden fazla sayfadan oluşuyorsa ise bunu PDF formatında tek bir belge olarak yükleyiniz. Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz ilgili başlığı seçerek gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz. 14-UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM BİLGİLERİ MENÜSÜNE VERİ GİRİŞİNİN YAPILMASI: Uygulamalı mesleki eğitim bilgileri menüsüne girdiğinizde, uygulamalı mesleki eğitim süresinden sayılan seçeneklerinin gösterildiği aşağıdaki sayfa açılacaktır. Bu menüde uygulamalı mesleki eğitim şartını sağlama sekli olarak aşağıdaki seçenekler bulunmaktadır: a-Bağımsız Denetçi Yanında Bağımsız Denetim Faaliyetinde Geçirilen Süreler: Kurulumuz tarafından yetkilendirilerek tescil edilmiş bir bağımsız denetçinin yapmış olduğu denetim faaliyetinde görev almak suretiyle geçirmiş olduğunuz süreler mevcut ise, bu çalışmalarınıza ilişkin kaydı bu alan üzerinde EKLE butonunu tıklayarak yapabilirsiniz. EKLE butonunu tıkladığınızda ekranınızda açılacak sayfaya istenilen verileri girerek, girdiğiniz verilerin tevsikine yönelik ilgili belgeleri (İsminizin geçtiği denetim sözleşmeleri, ilgili denetçiden alınacak katıldığınız denetimleri ve dönemleri gösteren yazı ve imza sirküleri, denetim çalışmalarınızla ilgili çalışma kağıdı örnekleri vb) yükleyiniz. Yükleyeceğiniz belge sayfa olarak birden fazla sayfadan oluşuyorsa ise bunu PDF formatında tek bir belge olarak yükleyiniz. Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz DÜZENLE butonunu tıklayarak gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz. Bir bağımsız denetçi yanındaki çalışmalarınızı kaydettikten sonra, başka bir denetçi yanındaki bağımsız denetime ilişkin çalışmalarınızı veya aynı denetçi yanındaki farklı bir döneme ilişkin çalışmalarınızı da EKLE butonunu tıklayarak yukarıda anlatıldığı şekli ile kaydedebilirsiniz. b-Bağımsız Denetim Kuruluşlarında Bağımsız Denetim Ekiplerinde Görev Alarak Geçirilen Süreler: Kurulumuz tarafından yetkilendirilerek tescil edilmiş bağımsız denetim kuruluşlarının yapmış olduğu denetim faaliyetinde görev almak suretiyle geçirmiş olduğunuz süreler mevcut ise, bu çalışmalarınıza ilişkin kaydı bu alan üzerinde EKLE butonunu tıklayarak yapabilirsiniz. EKLE butonunu tıkladığınızda ekranınızda açılacak sayfaya istenilen verileri girerek, girdiğiniz verilerin tevsikine yönelik ilgili belgeleri (İsminizin geçtiği denetim sözleşmeleri, ilgili denetim kuruluşundan alınacak katıldığınız denetimleri ve dönemleri gösteren yazı ve imza sirküleri, denetim çalışmalarınızla ilgili çalışma kağıdı örnekleri, vb) yükleyiniz. Yükleyeceğiniz belge sayfa olarak birden fazla sayfadan oluşuyorsa ise bunu PDF formatında tek bir belge olarak yükleyiniz. Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz DÜZENLE butonunu tıklayarak gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz. Bir bağımsız denetim kuruluşundaki çalışmalarınızı kaydettikten sonra, başka bir denetim kuruluşundaki bağımsız denetime ilişkin çalışmalarınızı veya aynı denetim kuruluşundaki farklı bir döneme ilişkin çalışmalarınızı da EKLE butonunu tıklayarak yukarıda anlatıldığı şekli ile kaydedebilirsiniz. c-Tasdik ve Vergi Denetimi Hizmetinde Geçirilen Süreler: Bu alana sadece 3568 sayılı Kanun uyarınca YMM’lik faaliyetini halihazırda fiilen icra edenler ile geçmişte bu faaliyeti belli bir süre icra etmiş olanların kayıt yapması gerekmektedir. Bu alana yapılacak kayıtlar Faaliyet belgesi ve/veya vergi dairesi mükellefiyet kaydı yazıları ile tevsik edilmelidir. Yükleyeceğiniz belge sayfa olarak birden fazla sayfadan oluşuyorsa ise bunu PDF formatında tek bir belge olarak yükleyiniz. Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz DÜZENLE butonunu tıklayarak gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz. d-3568 Sayılı Kanunun 6/2 nci Maddesinde Belirtilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Denetim Yetkisini Haiz Olarak Geçirilen Süreler: 3568 sayılı Kanunun 6/2 nci maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında denetim yetkisini haiz olarak geçirilen süreleriniz bulunmakta ise bu sürelerinizi EKLE butonunu tıklayarak bu alan üzerinden kaydedebilirsiniz. Bu alana yapılacak kayıtlar görev yapılan yerden alınacak yazı veya onaylı hizmet cetveli ile tevsik edilmelidir. e-Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliğinin Geçici 2 nci Maddesi Uyarınca Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansına Sahip Olup, 3568 Sayılı Kanun Kapsamında Tasdik ve Vergi Denetimi Hizmetinde Bulunanların Yanında Geçirilen Süreler: Bu alana sadece Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansına sahip olanlardan, 3568 sayılı Kanun uyarınca tasdik ve vergi denetimi hizmetinde bulunanların yanında (YMM’lik faaliyeti icra edenlerin yanında) görev alanların kayıt yapması gerekmektedir. Bu alana yapılacak kayıtlar ilgili YMM’den alınacak yazı, imza sirküleri ve sigorta dökümü ile tevsik edilmelidir. Yükleyeceğiniz belge sayfa olarak birden fazla sayfadan oluşuyorsa ise bunu PDF formatında tek bir belge olarak yükleyiniz. Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz DÜZENLE butonunu tıklayarak gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz. Bir YMM yanındaki çalışmalarınızı kaydettikten sonra, başka bir YMM yanındaki çalışmalarınızı veya aynı YMM yanındaki farklı bir döneme ilişkin çalışmalarınızı da EKLE butonunu tıklayarak yukarıda anlatıldığı şekli ile kaydedebilirsiniz. f-15 Yıl ve Üzeri Mesleki Tecrübe Süresine Sahip Olduğum İçin Uygulamalı Mesleki Eğitim Şartından Muafım Seçeneği: Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 15 inci maddesi uyarınca 15 yıllık mesleki tecrübe süresini haiz olduğunuzdan uygulamalı mesleki eğitim şartından muaf iseniz, uygulamalı mesleki eğitim şartını sağlama seçeneği olarak bu başlığı seçmeniz gerekmektedir. Bu alan üzerinden 15 yıllık mesleki tecrübe süresinin olduğunu beyan edenlerin, bu sürelerini MESLEKİ TECRÜBE SÜRESİ BİLGİLERİ MENÜSÜNDE durumlarına uygun olan başlıklara veri girişi yapmak suretiyle tevsik etmeleri gerekmektedir. 15-MESLEKİ TECRÜBE SÜRESİ BİLGİLERİ MENÜSÜNE VERİ GİRİŞİNİN YAPILMASI: Mesleki tecrübe süresi bilgileri menüsüne girdiğinizde, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 15 inci maddesi uyarınca mesleki tecrübe süresinden kabul edilen çalışmaları gösteren aşağıdaki sayfa açılacaktır: Bu menüde Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 15 inci maddesi uyarınca mesleki tecrübe süresinden kabul edilen aşağıdaki başlıklar bulunmaktadır: a) SM/SMMM’lik Stajında Geçen Süreler: SM/SMMM’lik stajında geçen sürelerinizi kaydetmek için EKLE butonunu tıklayınız. Açılacak alanda istenilen bilgileri girerek staja ilişkin bilgilerinizin tevsiki için odanızdan alınacak kanuni staj süresi ile staja fiilen başlama ve bitirme tarihlerini gösteren yazıyı yükleyerek KAYDET butonunu tıklayınız. Yükleyeceğiniz belge sayfa olarak birden fazla sayfadan oluşuyorsa ise bunu PDF formatında tek bir belge olarak yükleyiniz. Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz DÜZENLE butonunu tıklayarak gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz. b-Staj Bitiminden Ruhsat Tarihine Kadar Mesleki Faaliyette Geçirilen Süreler: Staj bitiminden ruhsat tarihinize kadar mesleki faaliyetinize devam etmiş iseniz buna ilişkin çalışmalarınızı kaydetmek için EKLE butonunu tıklayınız. Açılacak alanda istenilen bilgileri girerek girdiğiniz bilgilerin tevsiki ile ilgili olarak bağımlı çalıştığınız yerden alacağınız görev aldığınız birim ve unvan bilgileri ile görev yaptığınız tarih aralığını gösteren yazı ile imza sirkülerini yükleyerek KAYDET butonunu tıklayınız. Yükleyeceğiniz belge sayfa olarak birden fazla sayfadan oluşuyorsa ise bunu PDF formatında tek bir belge olarak yükleyiniz. Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz DÜZENLE butonunu tıklayarak gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz. Staj bitiminizle ruhsat tarihiniz arasında farklı yerlerde çalışmalarınız bulunmakta ise her bir çalışmanızı veya aynı yerdeki sigorta kaydınızda görülen giriş çıkışlarınızı EKLE butonunu tıklayarak yukarıda anlatıldığı şekli ile kaydedebilirsiniz. c-Ruhsat Aldıktan Sonra Bağımsız Olarak Yürütülen Mesleki Faaliyet Süreler: Ruhsat aldıktan sonra mesleki faaliyetinizi bağımsız olarak yürüttüğünüz dönemler bulunmakta ise, bu çalışmalarınızı kaydetmek için EKLE butonunu tıklayınız. Açılacak alanda istenilen bilgileri girerek girdiğiniz bilgilerin tevsiki ile ilgili olarak bağımsız çalıştığınız dönemler ile faaliyet konusunu gösteren vergi dairesi mükellefiyet kaydı yazılarını yükleyerek KAYDET butonunu tıklayınız. Yükleyeceğiniz belge sayfa olarak birden fazla sayfadan oluşuyorsa ise bunu PDF formatında tek bir belge olarak yükleyiniz. Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz DÜZENLE butonunu tıklayarak gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz. Farklı dönem aralıklarında bağımsız çalışmalarınız bulunuyor ise her bir çalışmanızı EKLE butonunu tıklayarak yukarıda anlatıldığı şekli ile kaydedebilirsiniz. d-Meslek Mensubu Olduktan Sonra Bağımlı Olarak Yürütülen Mesleki Faaliyet Süreleri: Ruhsat aldıktan sonra bir işyerine bağlı olarak yürüttüğünüz mesleki faaliyetleriniz bulunmakta ise buna ilişkin verilerinizi kaydetmek için EKLE butonunu tıklayınız. Açılacak alanda istenilen bilgileri girerek girdiğiniz bilgilerin tevsiki ile ilgili olarak bağımlı çalıştığınız yerden alacağınız görev aldığınız birim ve unvan bilgileri ile görev yaptığınız tarih aralığını gösteren yazı ile imza sirkülerini yükleyerek KAYDET butonunu tıklayınız. Yükleyeceğiniz belge sayfa olarak birden fazla sayfadan oluşuyorsa ise bunu PDF formatında tek bir belge olarak yükleyiniz. Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz DÜZENLE butonunu tıklayarak gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz. Ruhsat aldıktan sonra bağımlı olarak farklı yerlerde çalışmalarınız bulunmakta ise her bir çalışmanızı veya aynı yerdeki sigorta kaydınızda görülen giriş çıkışlarınızı EKLE butonunu tıklayarak yukarıda anlatıldığı şekli ile kaydedebilirsiniz. e-3568 Sayılı Kanunun 6 ncı Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca Stajdan Sayılan Hizmetlerde Geçirilen Süreler: 3568 sayılı Kanunun 6/2 nci maddesi uyarınca staj süresinden sayılan hizmetlerde çalışmalarınız bulunmakta ise bu çalışmalarınızı kaydetmek için EKLE butonunu tıklayınız. Açılacak alanda istenilen bilgileri girerek girdiğiniz bilgilerin tevsiki ile ilgili olarak bu çalışmalarınızı kamu görevlisi olarak yürütmüş iseniz onaylı hizmet belgenizi, bilanço esasına göre defter tutan bir işletmede yürütmüş iseniz birinci derece imza yetkinizin ilan edildiği Ticaret Sicili Gazetesi ile görev yaptığınız işletmeden alacağınız, görev yaptığınız birim ve unvan bilgileri ile çalıştığınız dönemleri gösteren yazı ve imza sirkülerini yükleyerek KAYDET butonunu tıklayınız. Yükleyeceğiniz belge sayfa olarak birden fazla sayfadan oluşuyorsa ise bunu PDF formatında tek bir belge olarak yükleyiniz. Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz DÜZENLE butonunu tıklayarak gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz. Bu nitelikte farklı yerlerde çalışmalarınız bulunmakta ise her bir çalışmanızı veya aynı yerdeki sigorta kaydınızda görülen giriş çıkışlarınızı EKLE butonunu tıklayarak yukarıda anlatıldığı şekli ile kaydedebilirsiniz. f-Staj ya da Stajdan Sayılan Hizmete Başlama Tarihinden Önce Bağımsız Denetim Kuruluşlarında Denetim Ekiplerinde Yer Alarak Geçirilen Süreler: Staj ya da stajdan sayılan hizmete başlama tarihinden önce Kurulumuz tarafından yetkilendirilerek tescil edilmiş bağımsız denetim kuruluşlarının yapmış olduğu denetim faaliyetinde görev almak suretiyle geçirmiş olduğunuz süreler mevcut ise, bu çalışmalarınıza ilişkin kaydı bu alan üzerinde EKLE butonunu tıklayarak yapabilirsiniz. EKLE butonunu tıkladığınızda ekranınızda açılacak sayfaya istenilen verileri girerek, girdiğiniz verilerin tevsikine yönelik ilgili belgeleri (İsminizin geçtiği denetim sözleşmeleri, ilgili denetim kuruluşundan alınacak katıldığınız denetimleri ve dönemleri gösteren yazı ve imza sirküleri, denetim çalışmalarınızla ilgili çalışma kağıdı örnekleri vb) yükleyiniz. Yükleyeceğiniz belge sayfa olarak birden fazla sayfadan oluşuyorsa ise bunu PDF formatında tek bir belge olarak yükleyiniz. Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz DÜZENLE butonunu tıklayarak gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz. Bir bağımsız denetim kuruluşundaki çalışmalarınızı kaydettikten sonra, başka bir denetim kuruluşundaki bağımsız denetime ilişkin çalışmalarınızı veya aynı denetim kuruluşundaki farklı bir döneme ilişkin çalışmalarınızı da EKLE butonunu tıklayarak yukarıda anlatıldığı şekli ile kaydedebilirsiniz. g-Meslek Mensubu Olduktan Sonra 5018 Sayılı Kanuna Ekli Cetvellerde Yer Alan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Atanılmak Suretiyle Geçirilen Süreler: Meslek mensubu olduktan sonra 5018 sayılı kanuna ekli cetvellerde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarına atanılmak suretiyle çalışmalarınız bulunmakta ise bu çalışmalarınızı kaydetmek için EKLE butonunu tıklayınız. Açılacak alanda istenilen bilgileri girerek girdiğiniz bilgilerin tevsiki ile ilgili olarak onaylı hizmet cetvelinizi yükleyerek KAYDET butonunu tıklayınız. Yükleyeceğiniz belge sayfa olarak birden fazla sayfadan oluşuyorsa ise bunu PDF formatında tek bir belge olarak yükleyiniz. Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz DÜZENLE butonunu tıklayarak gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz. h-Üniversite Eğitiminde Geçen Süreler: Bu alana, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen alanlardan lisans ve/veya lisansüstü seviyede tamamlanmış eğitimlerin kanuni sürelerinin mutlaka kaydedilmesi gerekmektedir. EKLE butonunu tıklayarak eğitimde geçen sürelerinizle ilgili gerekli kayıtları yapabilir, yaptığınız bir kayıtla ilgili olarak DÜZENLE butonunu tıklayarak güncelleme yapabilirsiniz. i-Mesleki Faaliyetin İcrasına Ara Verilen Süreler : Askerlik, ağır hastalık, doğum izni, tutukluluk, hapis, mesleki faaliyete ara verip daha sonra yeniden başlama gibi sigorta kaydında görülmeyen, mesleki faaliyete ara verme olarak değerlendirilebilecek hususlarınız var ise bu durumları EKLE butonunu tıklayarak açılacak alanda, bu durumların başlangıç ve bitiş tarihleri esas alınarak yapabilir, yaptığınız bir kayıtla ilgili olarak DÜZENLE butonunu tıklayarak güncelleme yapabilirsiniz. Birden fazla ara verme durumu varsa, her bir ara verme ayrı ayrı kaydedilmelidir. ÖNEMLİ NOT: Uygulamalı mesleki eğitim bilgileri menüsü ve mesleki tecrübe süresi bilgileri menüsünde yer alan başlıklardan durumunuza uygun olanlara veri girişi yaptıktan sonra her iki menünün de en altında yer alan SSK/BAĞKUR HİZMET DÖKÜMÜ-HİZMET CETVELİ YÜKLE denilen alana güncel SSK/BAĞKUR HİZMET DÖKÜMÜ-HİZMET CETVELİNİ (bunlardan hangisine esas çalışmalarınız var ise) yükleyerek KAYDET butonunu tıklamanız gerekmektedir. Aksi halde yetkilendirilme başvurusu yaptığınızda EKSİK MENÜ uyarısı ile karşılaşırsınız. Ayrıca elinizde söz konusu başlıklarla ilişkilendiremediğiniz fakat yetkilendirilme işleminde dikkate alınması gerektiğini düşündüğünüz her türlü belgeyi yine bu menülerin en altında yer alan SSK/BAĞKUR HİZMET DÖKÜMÜ-HİZMET CETVELİ YÜKLE denilen alana yükleyebilirsiniz. YETKİLENDİRİLME BAŞVURUSUNUN YAPILMASI: EYBİS’e yukarıda açıklanan alanlara veri girişi yaparak istenilen belgeleri yükledikten sonra sol taraftaki menülerin en altında yer alan YETKİLENDİRİLME BAŞVURUSU YAP butonunu tıklayarak yetkilendirilme başvurusunda bulununuz. Anılan butonu tıkladığınız zaman ilk olarak elektronik imza sayfasına yönlendirileceksiniz. İmzanıza ilişkin PIN kodunuzu girdikten sonra sistem, girmiş olduğunuz verileri menü bazında tarayacak ve yetkilendirilmeniz için Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi uyarınca aranan şartlara ilişkin olarak hazırlanan menülerden veri girişi yapmadığınız bulunmakta ise aşağıdaki uyarı ekranı çıkacaktır. Böyle bir uyarı ile karşılaşmanız durumunda yetkilendirilme başvurunuzun tamamlanabilmesi için, uyarıda eksik olarak görülen menülere dönerek ilgili menüye ilişkin yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda veri girişi yapmanız ve tekrar YETKİLENDİRİLME BAŞVURUSU YAP butonunu tıklamanız gerekmektedir. Eksik bir menünüz kalmadığı zaman sistem başvurunuzu kabul edecek ve aşağıdaki ekran açılacaktır: BAŞVURULARIN İNCELENMESİ VE SONRAKİ SÜRECE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: EYBİS üzerinden meslek mensuplarınca yapılan yetkilendirilme başvuruları, Kurumumuz Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığında görevli meslek personeli tarafından başvuru tarihine göre ön incelemeye alınmaktadır. Ön inceleme esnasında başvuru ile ilgili tespit edilen eksiklikler, başvuru sahibine, sisteme giriş esnasında belirttiği cep telefonuna SMS olarak bildirilmektedir. SMS ile kendisine eksikliği bildirilen meslek mensubu, istenilen eksikliği tamamlayıp başvurusunu yeniledikten sonra dosyası nihai incelemeye alınmakta, bağımsız denetçi olarak yetkilendirileceklerde Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca aranan tüm şartları başvuru tarihi itibariyle sağlayıp sağlayamadığına göre değerlendirilmektedir. Yetkilendirilme başvurusunda bulunmuş olsanız dahi, dosyanız tarafımızca nihai inceleme aşamasına alınıncaya kadar, sisteme giriş yaptığınız veriler üzerinde güncelleme yapabilirsiniz. Ancak dosyanız tarafımızca nihai incelemeye alındığında, giriş yaptığınız verilerde herhangi bir güncelleme yapamazsınız. Yetkilendirilme başvurularının incelenmesi aşamasında, Kurumumuz Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığında görevli meslek personelince, denetçi olarak yetkilendirilmek için Yönetmelikte aranan tüm şartları başvuru tarihi itibarıyla sağladığı değerlendirilen meslek mensuplarının yetkilendirilme talepleri Kurulumuz gündemine taşınmakta, başvurularla ilgili nihai karar Kurulumuz tarafından verilmektedir. Kurulumuzca yapılan değerlendirme sonucu tüm şartları sağladığı değerlendirilen meslek mensupları hakkında, gerekli harç ve ücretleri ödeyerek tescil talebinde bulunmaları kaydıyla denetçi olarak yetkilendirilmelerine karar verilmekte, bu durum başvuru sahibinin sistemde kayıtlı cep telefonuna SMS ile bildirilmektedir. Sisteme kayıtlı cep telefonuna, gerekli harç ve ücretlerini ödeyerek EYBİS üzerinden tescil talebinde bulunmaları kaydıyla bağımsız denetçi olarak yetkilendirilmesine karar verildiğine ilişkin SMS gelen meslek mensuplarının EYBİS sayfalarında TESCİL VE İLAN TALEBİNDE BULUN menüsü aktif olmaktadır. Yukarıda belirtilen SMS’i alan ve bağımsız denetçi olarak tescil edilmek isteyen meslek mensuplarının 9228 kodu ile vergi dairesine 1075,60 TL (2014 yılı harç tutarıdır), http://www.kgk.gov.tr/contents/files/Pdf/Banka_Numaralari.pdf adresinde belirtilen Kurum hesabına ise 400 TL (2014 yılı için belirlenen Belge ve Kimlik Ücreti) ödediğini gösteren dekontları yine EYBİS üzerinden TESCİL VE İLAN TALEBİNDE BULUN menüsü üzerinden yükleyerek tescil talebinde bulunmaları gerekmektedir. Tescil ve ilan talebinde bulunmaları kaydıyla bağımsız denetçi olarak yetkilendirilmelerine karar verilen meslek mensuplarının harç ve ücretleri ödeyerek tescil talebinde bulunmalarına ilişkin nihai bir tarih bulunmamakla birlikte, bu kişiler sicil numarası alarak tescil edilmedikleri sürece bağımsız denetçi olarak faaliyette bulunamazlar. Tescil işlemleri talepten itibaren kısa bir süre içerisinde gerçekleşmekte ve ilgiliye yine SMS yolu ile bilgi verilmektedir. Bağımsız denetçi olarak tescil ve ilan işlemi gerçekleşerek kendisine sicil numarası verilen meslek mensubuna, tescil işleminin gerçekleştiği ve http://eybis.kgk.gov.tr/ui/belgesorgu.aspx adresi üzerinden kimlik kartında kullanılacak vesikalık fotoğrafını yüklemesi gerektiği bilgisini içeren SMS gönderilmektedir. Bu SMS’i alan meslek mensubunun kimlik kartında kullanılacak vesikalık fotoğraflarını bir an önce yüklemeleri, belge ve kimlik basımının gecikmesini engelleyecektir. Kurumumuzca basımı gerçekleştirilen bağımsız denetçi belge ve kimlikleri, meslek mensuplarının yetkilendirilme işlemi sırasında EYBİS üzerinden beyan ettikleri adreslerine gönderilmektedir. Bu nedenle adres ve/veya telefon bilgilerinde meydana gelen değişikliklerin Kurumumuza bildirilmesi gerekmektedir. Sicil numarası alarak tescil edilen denetçilerden adresi ve/veya telefon numarası değişenlerin EYBİS’e girerek, Yeni Durum Bildiriminde Bulun Menüsü üzerinden yeni adres ve/veya telefon numaralarına ilişkin veri girişi yapmaları ve bu hususa ilişkin sistem üzerinden bildirimde bulunmaları gerekmektedir. Bu alan üzerinden yapılan bildirimler tarafımızca işleme alınmakta ve istenilen değişiklik otomatik olarak gerçekleşmektedir. Bu nedenle meslek mensubunun bildirimde bulunurken girdiği verilerin doğruluğuna dikkat etmesi gerekmektedir. Henüz sicil numarası almamış olan meslek mensupları ile yetkilendirilme süreci devam eden meslek mensuplarının adres ve/veya telefon numarası değişikliği bildirimlerinin ilgililerce Kurumumuza gönderecek dilekçe ile yapılması gerekmektedir. MESLEKİ TECRÜBE SÜRESİNİN HESABI İLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR: S.1. Mesleki tecrübe süresinin hesabı nasıl yapılmaktadır? C.1. Mesleki tecrübe süresi, esas olarak bağımsız denetimde fiilen geçirilen süredir. Ancak, 3568 sayılı Kanun kapsamındaki mesleki faaliyetlerde veya aynı Kanun uyarınca staj ve stajdan sayılan hizmetlerde bulunulan süreler de bu sürenin hesabında dikkate alınır. Dört yılı aşmamak üzere Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen alanlardaki lisans ve lisansüstü eğitim süreleri bu süreye ilave edilir. Bu sürenin hesabında yukarıda belirtilen faaliyetlere başlama tarihi esas alınır ve kamu kurum ve kuruluşlarında geçirilen süreler hariç olmak üzere, bir yıldan fazla süreyle bu faaliyetlere ara verilmesi durumunda ara verilen süreler dikkate alınmaz. Bu itibarla; a) 3568 Kanun hükümlerine göre fiilen staj yapılmak suretiyle meslek mensubu olunmuş ise, mesleki tecrübe süresinin hesabında başlangıç tarihi olarak staja fiilen başlama tarihi esas alınır ve staj başlama tarihinden itibaren 3568 sayılı Kanun kapsamındaki mesleki faaliyetlerde geçirilen süreler ile dört yılı aşmamak üzere Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen alanlardaki lisans ve lisansüstü eğitimde geçen kanuni süreler bu süreye ilave edilir. Staja başlama tarihinden sonra hangi nedenle olursa olsun mesleki faaliyetin icrasına ara verme durumu söz konusu olmuş ise, ara verme olarak nitelendirilecek sürelerden 1 yıla kadar olanı da mesleki tecrübe süresinin hesabında dikkate alınır. b) 3568 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen stajdan sayılan hizmetlerde geçen sürelerin, stajdan saydırılması suretiyle meslek mensubu olunmuş ise, mesleki tecrübe süresinin hesabında başlangıç tarihi olarak stajdan sayılan hizmete başlama tarihi esas alınır. Bu şekilde meslek mensubu olanların, stajdan sayılan hizmet olarak nitelendirilebilecek tüm çalışmaları ile varsa 3568 sayılı Kanun kapsamındaki mesleki faaliyetlerde geçirilen süreleri ve dört yılı aşmamak üzere Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen alanlardaki lisans ve lisansüstü eğitimde geçen kanuni süreleri mesleki tecrübe süresine ilave edilir. Stajdan sayılan hizmete başlama tarihinden sonra hangi nedenle olursa olsun bir ara verme durumu söz konusu olmuş ise, ara verme olarak nitelendirilecek sürelerden 1 yıla kadar olanı da mesleki tecrübe süresinin hesabında dikkate alınır. S.2. Mesleki faaliyette geçirilen sürelerin tevsiki ile ilgili olarak yetkilendirilme aşamasında meslek mensuplarından hangi belgeler istenilmektedir? C.2. Mesleki faaliyette geçirilen süre olarak beyan edilen hizmetlerin, tarafımızca değerlendirilmesinin yapılması esnasında, söz konusu faaliyetlerde geçirilen sürelerin aşağıdaki belgelerle tevsik edilmesi gerekmektedir: 1- Staj süresinin tevsiki ile ilgili olarak: Staja fiilen başlama ve bitiş tarihleri ile kanuni staj süresini gösteren ilgili odadan ya da TÜRMOB’dan alınacak yazı. 2- Stajdan sayılan hizmetlerin tevsiki ile ilgili olarak: a) Kamu görevindeki hizmetleri staj süresinden sayılanlar açısından: Görev alınan unvanları gösteren güncel tarihli Hizmet Cetveli, b) Kamu kuruluşlarının veya bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu bulunmak suretiyle, bu hizmetlerde geçen sürelerini staj süresinden saydıranlar açısından: i. Stajdan sayılan hizmetin icra edildiği Kuruluştan alınacak görev aldığınız unvan ve tarihleri gösteren yazı ve imza sirküleri, ii. Birinci derece imza yetkisinin ilanını içeren ticaret sicili gazetesi örneği, iii. Stajdan saydırılan hizmetlere ilişkin tarih aralığı ile kanuni staj süresini gösteren ilgili odadan ya da TÜRMOB’dan alınacak yazı. 3- Stajdan veya stajdan sayılan hizmetten sonraki çalışmaların tevsiki ile ilgili olarak: a) Bağımlı çalışılan dönemlerle ilgili olarak, görev alınan unvan ve tarihleri gösteren yazı ve imza sirküleri ile SSK hizmet dökümü, b) Bağımsız denetim kuruluşlarında denetim ekiplerinde görev alanlar açısından, ilgili denetim kuruluşundan alacakları görev aldıkları denetimleri ve dönemleri gösteren yazı ve imza sirküleri ile buna ilişkin diğer belgeler (denetim sözleşmesi, çalışma kağıdı örnekleri vb) c) Bağımsız çalışılan dönemlerle ilgili olarak, dönem aralığını ve faaliyet konusunu gösteren vergi dairesi mükellefiyet kaydı, Bağ-Kur dökümü, c) Kamu görevi var ise görev alınan unvanları gösteren güncel tarihli Hizmet Cetveli, d) Herhangi bir şirkette ortak olarak mesleki faaliyetin icra edilme durumu bulunmakta ise, ortaklık dönemini gösteren ilgili ticaret odasından alınacak yazı ve ticaret sicili gazeteleri, e) Emekli olunmasına rağmen mesleki faaliyetin icrasına devam ediliyorsa SGDP ödemesi yapıldığını gösteren belge. Yetkilendirilme aşamasında istenilen tüm belgeler için Yetkilendirilme Başvuru Süreci ve Sonrasına İlişkin Sorular ve Cevaplarına bakınız. S.3. Stajdan veya stajdan sayılan hizmetlerden sonraki çalışmaların mesleki tecrübe süresine ilave edilebilmesi için, birinci derece imza yetkisi ile çalışmış olma zorunluluğu bulunmakta mıdır? C.3. Stajdan veya stajdan sayılan hizmetlerden sonraki çalışmaların mesleki tecrübe süresine ilave edilebilmesi için, birinci derece imza yetkisi ile çalışmış olma zorunluluğu bulunmamaktadır. S.4. Fiili olarak stajına başlayan ancak çeşitli nedenler staj dosyası yananlar açısından, geçersiz olan stajda geçen süreler mesleki tecrübe süresinin hesabında dikkate alınıyor mu? C.4. Fiili olarak stajına başlayan ancak çeşitli nedenler staj dosyası yananlar açısından, mesleki tecrübe süresinin hesabında başlangıç noktası, kanunen geçerli sayılan staja başlama tarihi olmakla birlikte, daha önce başlayan ve çeşitli nedenlerle iptal olan stajlarda geçirilen süreler de mesleki tecrübe süresine ilave edilmektedir. Ancak bu durumun, ilgili yerden alınacak yazı ile tevsik edilmesi ve söz konusu yazıda, iptal olan stajda geçirilen sürelerin net olarak belirtilmesi gerekmektedir. S.5. Serbest Muhasebecilik stajında geçirilen süreler ile Serbest Muhasebecilikte geçirilen süreler mesleki tecrübe süresinin hesabında dikkate alınıyor mu? C.5. Serbest Muhasebecilik stajında geçirilen süreler ile Serbest Muhasebecilikte geçirilen süreler mesleki tecrübe süresinin hesabında dikkate alınmaktadır. S.6. Lisans ve lisansüstü eğitimde geçen süreler, hangi hallerde mesleki mesleki tecrübe süresinin hesabında dikkate alınmaktadır? C.6. Eğitimin yapıldığı döneme bakılmaksızın, Bağımsız Denetim Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen alanlardaki lisans veya lisansüstü eğitiminde geçen kanuni süreler, 4 yılı aşmamak üzere mesleki tecrübe süresine ilave edilmektedir. S.7. Staja ya da stajdan sayılan hizmette başlamadan önce ilgili kamu kurumlarınca bağımsız denetim yapmaya yetkilendirilmiş denetim kuruluşlarında bağımsız denetim ekiplerinde görev alınarak geçirilmiş süreler mesleki tecrübe süresinin hesabında dikkate alınıyor mu? C.7. Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca mesleki tecrübe esas olarak bağımsız denetimde fiilen geçirilen süredir. Bu itibarla staja ya da stajdan sayılan hizmette başlamadan önce bağımsız denetim yapmaya yetkilendirilmiş denetim kuruluşlarında bağımsız denetim ekiplerinde görev alınarak geçirilmiş süreler mesleki tecrübe süresinin hesabında dikkate alınmaktadır. Bu nitelikte çalışması olanların, ilgili denetim kuruluşundan alacakları görev aldıkları denetimleri ve dönemleri gösteren yazı ve imza sirküleri ile buna ilişkin diğer belgeleri (denetim sözleşmesi, çalışma kağıdı örnekleri vb) temin etmeleri gerekmektedir. S.8. Mesleki faaliyetin icrasına çeşitli nedenlerle ara verilmesi halinde ara verilen sürenin mesleki tecrübeden sayılmayacak kısmı nasıl hesaplanmaktadır? C.8. Çeşitli nedenlerle mesleki faaliyetin icrasına ara verilmesi durumunda, ara verme olarak geçen dönem 1 yılla sınırlı olmak üzere mesleki tecrübe süresine ilave edilecektir. Örneğin; faaliyete 5 ay ara verilmiş olması durumunda 5 ay, 19 ay ara verilmiş olması durumunda ise 12 ay mesleki tecrübe süresine ilave edilecektir. S.9. Türkiye genelinde mali denetim yapan banka müfettişlerinin mesleki tecrübe süresi nasıl hesaplanmaktadır? C.9. 3568 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendi uyarınca, Türkiye genelinde mali denetim yapan banka müfettişlerinden yarışma sınavı ile mesleğe giren ve yeterlilik sınavında başarılı olanların bu yetkiyi aldıkları tarihten itibaren bankalarda (banka idari görevlerde geçen süreler dahil) ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçen süreleri mesleki tecrübe süresinin hesabında dikkate alınmaktadır. S.10. Meslek mensubu olduktan sonra, kamu kurumlarında 657 sayılı Kanuna tabi bir unvana atanılması durumunda, kamu hizmetinde geçen süreler mesleki tecrübe süresinin hesabında dikkate alınıyor mu? C.10. Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında geçirilen süreler, mesleki faaliyete ara verme olarak değerlendirilemeyeceğinden, meslek mensubu olduktan sonra 657 sayılı Kanuna tabi unvana atanılması durumunda kamu hizmetinde geçirilen süreler mesleki tecrübe süresinin hesabında dikkate alınmaktadır. S.11. Bağımsız denetçi olarak yetkilendirilmek için 15 yıllık mesleki tecrübe süresini haiz olma zorunluluğu bulunmakta mıdır? C.11. “15 yıllık mesleki tecrübe süresini haiz olma” ifadesi Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası ile geçici maddelerinde geçmektedir. Buna göre: Yönetmeliğin uygulamalı mesleki eğitimi düzenleyen 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında geçen ve 15 yıllık mesleki tecrübe süresini haiz olanlarda uygulamalı mesleki eğitim şartının aranmayacağını düzenleyen hüküm, bağımsız denetçi olarak yetkilendirilmede 15 yıllık mesleki tecrübe süresine sahip olmaya ilişkin bir zorunluluk değil, uygulamalı mesleki eğitim şartının sağlanması ile ilgili bir alternatiftir. Buna göre, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde belirtilen bağımsız denetçi olacaklarda aranan şartlardan uygulamalı mesleki eğitimi tamamlamış olma dışındaki tüm şartları taşıyanlar, uygulamalı mesleki eğitim şartını sağlama şartı ile ilgili olarak Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen çalışmaları yapabilecekleri gibi, 15 yıllık mesleki tecrübe süresini tamamlayana kadar da bekleyebilirler. ANCAK, Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında geçen “15 yıllık mesleki tecrübe süresini haiz olma ifadesi”, bağımsız denetçilik sınav şartını üniversitelerle işbirliği halinde düzenlenen geçiş dönemi eğitimlerine katılarak sağlayacak olan SMMM’lerin, Yönetmeliğin Resmi Gazetede yayım tarihi olan 26.12.2012 tarihi itibariyle sağlamaları gerektiği bir zorunluluktur. Zira üniversitelerle işbirliği halinde düzenlenen geçiş dönemi eğitimine katılacak olan SMMM’lerin 26.12.2012 tarihi itibariyle 15 yıllık mesleki tecrübe süresini haiz olmaları gerekmektedir. (bu kişiler halihazırda 15 yıllık mesleki tecrübe süresini haiz olduğundan, uygulamalı mesleki eğitim şartından Yönetmeliğin yukarıda açıklanan 15 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca zaten muaf olacaktır.) SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM LİSANS BELGESİ, BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVLARI VE GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİMLERİ İLE İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLARI: S.1. 01/01/2013 tarihinden önce bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlara katılarak Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisans Belgemi aldım. Söz konusu belgenin tarafıma sağladığı muafiyetler nelerdir, sadece bu belge esas alınarak denetçi olarak yetkilendirilmem yapılır mı? C.1. 01/01/2013 tarihinden önce bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlara katılarak Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisans Belgesini alanlar açısından, söz konusu lisans belgesi ilgiliye, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hüküm uyarınca, Kurumumuzca bağımsız denetçi olarak yetkilendirileceklerde Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde aranan şartlardan sadece "sınav şartı" ile ilgili bir muafiyet sağlamakta olup, bu kişilerin bağımsız denetçi olarak yetkilendirilmesinin yapılabilmesi için mezkur Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde sıralanan tüm şartları başvuru tarihi itibarıyla sağlamaları gerekmektedir. Bu itibarla, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisans Belgesine sahip olanlardan, Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde sıralanan diğer tüm şartları da taşıyanlar, EYBİS üzerinden yetkilendirilme başvurusunda bulunabilirler. Ancak, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisans Belgesine sahip olmakla birlikte, Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen diğer tüm şartları 31/12/2014 tarihine kadar sağlayamayacak olanların, sahip oldukları lisans belgesinin kendilerine sağladığı sınav şartından muafiyet haklarının saklı tutulabilmesi için, bu kişilerin 31/12/2014 tarihine kadar Kurumumuz internet sitesi http://kgk.gov.tr/content_detail-191-985-sermaye-piyasasinda-bagimsiz-denetim-lisans-belgesine-sahip-olanlar-ile-lisans- belgesini-almaya-hak-.html adresi üzerinden başvurarak bu hususa ilişkin talepte bulunmaları gerekmektedir. S.2. Bağımsız denetçilik sınavına girebilmek için aranan şartlar nelerdir? C.2. Kurumumuz tarafından yapılan bağımsız denetçilik sınavına hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olanlar veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber yukarıda belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olanlar başvurabilir. S.3. Bağımsız denetçilik sınavına girebilmek için meslek mensubu olma zorunluğu bulunmakta mıdır? C.3. Kurumumuz tarafından yapılan bağımsız denetçilik sınavlarına girebilmek için meslek mensubu olma zorunluluğu bulunmamakta birlikte, meslek mensubu olanların sınavda tabi tutulacağı konular ile meslek mensubu olmayanların sınavda tabi tutulacağı konular farklılık arz etmektedir. S.4. Meslek mensubu olmayanların bağımsız denetçilik sınavında tabi tutulacağı konular nelerdir? C.4. Meslek mensubu olmayanların bağımsız denetçilik sınavında tabi tutulacağı konular; a) Muhasebe (Genel muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi), b) Muhasebe Standartları (Türkiye Muhasebe Standartları, yıllık ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasına ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemeler ve standartlar), c) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim, d) Denetim (Türkiye Denetim Standartları, mesleki etik kuralları, bağımsızlık, risk yönetimi, iç kontrol ve denetimle ilgili diğer mevzuat), e) Genel Hukuk Mevzuatı (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Medeni Hukuk, Vergi Hukuku, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, İdare Hukuku), f) Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı, (Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik alanında denetimde bulunmayacak olanların Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı konularından sınava girmelerine gerek yoktur.) S.5. Bağımsız denetçilik sınavında SMMM’lerin tabi tutulacağı konular nelerdir? C.5. SMMM’lerin, Kurumumuz tarafından yapılan bağımsız denetçilik sınavında tabi tutulacağı konular; a) Muhasebe Standartları (Türkiye Muhasebe Standartları, yıllık ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasına ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemeler ve standartlar), b) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim, c) Denetim (Türkiye Denetim Standartları, mesleki etik kuralları, bağımsızlık, risk yönetimi, iç kontrol ve denetimle ilgili diğer mevzuat), d) Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı, (Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik alanında denetimde bulunmayacak olanların Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı konularından sınava girmelerine gerek yoktur.) S.6. Bağımsız denetçilik sınavında YMM’lerin tabi tutulacağı konular nelerdir? C.6. YMM’lerin, Kurumumuz tarafından yapılan bağımsız denetçilik sınavında tabi tutulacağı konular; a) Muhasebe Standartları (Türkiye Muhasebe Standartları, yıllık ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasına ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemeler ve standartlar), b) Denetim (Türkiye Denetim Standartları, mesleki etik kuralları, bağımsızlık, risk yönetimi, iç kontrol ve denetimle ilgili diğer mevzuat), c) Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı, (Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik alanında denetimde bulunmayacak olanların Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı konularından sınava girmelerine gerek yoktur.) S.7. Bağımsız denetçilik sınavlarında başarı şartı ile sınav sonuçlarının geçerlik süresi nedir? C.7. Sınavda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden yüz puan üzerinden en az altmış puan alınması, tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının da en az yetmiş puan olması şarttır. Not yükseltmek amacıyla sınav konularının her birinden ayrı ayrı sınava girilebilir. Geçerlilik süresi içerisinde en yüksek sınav notu esas alınır. Sınava müracaat edildiği halde sınava iştirak edilmemesi durumunda önceki not, süresi içinde geçerliliğini korur. Konuları itibarıyla sınav sonuçları ilan tarihini müteakip üçüncü takvim yılı sonuna kadar geçerlidir. S.8. Kamu kurumları tarafından 01/01/2013 tarihinden önce yapılan bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlara girenlerin bu sınavda başarılı sayıldıkları konular itibariyle aldıkları notlar bağımsız denetçilik sınavlarında geçerli sayılacak mı? C.8. Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, 1/1/2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından bağımsız denetçiliğe ilişkin yapılan sınavlara girenlerin, bu sınavlarda başarılı sayıldıkları konular itibariyle aldıkları notlar, mevzuatı uyarınca geçerli oldukları süre içinde ve talepleri halinde, Bağımsız Denetim Yönetmeliği uyarınca yapılacak sınavlarda dikkate alınacaktır. Ancak bu durumda bulunan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim konusundan sınava girmeleri zorunludur. S.9. 1/1/2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından yapılan bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlar dışında yapılan sınavlarda, benzer sınav konularından alınan notlar bağımsız denetçilik sınavında dikkate alınacak mıdır? C.9. 1/1/2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından yapılan bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlar dışında yapılan sınavlardan alınan notlar bağımsız denetçilik sınavında dikkate alınmayacaktır. S.10. 1/1/2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından yapılan bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlarda alınan notların geçerlilik süresi nedir? C.10. 1/1/2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından bağımsız denetçiliğe ilişkin yapılan sınavlardan 2010 ve 2011 yılı içerisinde sonucu açıklanan lisanslama sınav konularından alınan notlar 2014 yılı sonuna kadar, 2012 yılı içerisinde sonucu açıklanan lisanslama sınav konularından alınan notlar ise 2015 yılı sonuna kadar geçerliliğini korumaktadır. S.11. 1/1/2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından yapılan bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlarda başarılı olarak belge almaya hak kazandım. Sertifikasyon sürecimin tamamlanması için lisans yenileme eğitimlerine katılmam gerekiyor. Ancak ilgili Kuruluş tarafından yenileme eğitimleri durdurulduğundan bağımsız denetim lisans belgemi alamıyorum. Ne yapmam gerekiyor? C.11. 1/1/2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından yapılan bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlarda başarılı olarak belge almaya hak kazanan, ancak yenileme eğitimlerine tabi olma veya benzeri nedenlerle lisans belgesini alamayanların, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşuna müracaat ederek, Bağımsız Denetçilik Sınavlarında başarılı olarak lisans belgesi almaya hak kazandıklarını, ancak yenileme eğitimine tabi olma veya benzeri nedenlerle sertifikasyon sürecinin tamamlanamadığı hususlarını belirten bir yazı ve onaylı not dökümlerini temin etmeleri gerekmektedir. Bu itibarla, 1/1/2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından yapılan bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlarda başarılı olarak belge almaya hak kazanan, ancak yenileme eğitimlerine tabi olma veya benzeri nedenlerle lisans belgesini alamayanlardan, Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde sıralanan diğer tüm şartları da taşıyanlar, SPL’den alacakları, Bağımsız Denetçilik Sınavlarında başarılı olarak lisans belgesi almaya hak kazandıkları, ancak yenileme eğitimine tabi olma veya benzeri nedenlerle sertifikasyon sürecinin tamamlanamadığı hususlarını belirten yazı ve sınava ilişkin onaylı not dökümlerini kullanarak EYBİS üzerinden yetkilendirilme başvurusunda bulunabilirler. Ancak; bu durumda olanlardan, Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen diğer tüm şartları 31/12/2014 tarihine kadar sağlayamayacak olanların, Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca kendilerine tanınan sınav şartından muafiyet haklarının saklı tutulabilmesi için, bu kişilerin 31/12/2014 tarihine kadar Kurumumuz internet sitesi http://kgk.gov.tr/content_detail-191-985-sermaye-piyasasinda-bagimsiz-denetim-lisans-belgesine-sahip-olanlar-ile-lisans-belgesini-almaya-hak-.html adresi üzerinden başvurarak bu hususa ilişkin talepte bulunmaları gerekmektedir. S.12. Üniversitelerle işbirliği halinde düzenlenen geçiş dönemi eğitimlerine kimler katılabilir? C.12. Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca üniversitelerle işbirliği halinde düzenlenen geçiş dönemi eğitim programlarına, mezkur Yönetmeliğin Resmi Gazetede yayım tarihi olan 26/12/2012 tarihi itibarıyla Yeminli Mali Müşavir olmaya hak kazananlar ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olmaya hak kazanan 15 yıllık mesleki tecrübeye sahip olanlar, 31/12/2014 tarihine kadar başvurmaları halinde katılabilir. Dolayısıyla anılan Yönetmelik hükmü uyarınca geçiş dönemi eğitimlerine katılabilmek için; a) YMM’ler açısından; - 26/12/2012 tarihi itibarıyla YMM olmaya hak kazanmış olmak, - 31/12/2014 tarihine kadar Kurumumuzca eğitim verme konusunda yetkilendirilmiş üniversitelere başvurmak, zorunluluğu bulunmaktadır. b) SMMM’ler açısından ise - 26/12/2012 tarihi itibarıyla 15 yıllık mesleki tecrübe süresini haiz olmak (mesleki tecrübe süresinin hesabı ile ilgili olarak ilgili kısım soru ve cevaplarına bakınız) - 31/12/2014 tarihine kadar Kurumumuzca eğitim verme konusunda yetkilendirilmiş üniversitelere başvurmak, zorunluluğu bulunmaktadır. S.13. Kamu kurumları tarafından 01/01/2013 tarihinden önce yapılan bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlara girenlerin bu sınavda başarılı sayıldıkları konular itibariyle aldıkları notlar üniversitelerle işbirliği halinde düzenlenen geçiş dönemi eğitim programlarında geçerli sayılacak mı? C.13. Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, 1/1/2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından bağımsız denetçiliğe ilişkin yapılan sınavlara girenlerin, bu sınavlarda başarılı sayıldıkları konular itibariyle aldıkları notlar, mevzuatı uyarınca geçerli oldukları süre içinde ve talepleri halinde üniversitelerle işbirliği halinde düzenlenen geçiş dönemi eğitim programlarında dikkate alınacaktır. Ancak bu durumda bulunan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim konusundan eğitimlerini başarı ile tamamlamaları zorunludur. S.14. Bağımsız denetçilik sınavında tüm konular itibarıyla başarılı olmak, veya üniversitelerle işbirliği halinde düzenlenen geçiş dönemi eğitimlerini başarı ile tamamlamak bağımsız denetçi olarak yetkilendirilmek için yeterli midir? C.14. Bağımsız denetçilik sınavında başarılı olmak veya üniversitelerle işbirliği halinde düzenlenen geçiş dönemi eğitimlerini başarı ile tamamlamak, bağımsız denetçi olarak yetkilendirilmek için tek başına yeterli olmayıp, denetçi olmak isteyenlerin, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen tüm şartları başvuru tarihi itibarıyla sağlaması gerekmektedir. UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM İLE İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLARI: S.1. Uygulamalı mesleki eğitim nedir? C.1. Uygulamalı mesleki eğitim, bağımsız denetçilik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri ve uygulama yeterliliklerinin kazanılması amacıyla Kurumumuzca belirlenen temel esaslar çerçevesinde yürütülen eğitimdir. S.2. Hangi çalışmalar uygulamalı mesleki eğitimden sayılmaktadır? C.2. -Kurumumuz tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetçinin yapmış olduğu denetim çalışmalarında fiilen görev almak suretiyle yapılan çalışmalar, -Kurumumuz tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarında denetim ekiplerinde fiilen görev almak suretiyle yapılan çalışmalar, -3568 sayılı Kanun çerçevesinde tasdik ve vergi denetimi hizmetlerinde geçen süreler, -3568 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında denetim yetkisini haiz olanların, bu kamu kurum ve kuruluşlarında geçirdikleri süreleri, uygulamalı mesleki eğitimden sayılmaktadır. Bununla birlikte Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri uyarınca yetkilendirilecek olan meslek mensuplarının 3568 sayılı Kanun uyarınca tasdik ve vergi denetimi hizmetinde bulunanların yanında fiilen görev alarak geçirdiği süreler de uygulamalı mesleki eğitim süresi olarak kabul edilmektedir. S.3. Uygulamalı mesleki eğitim şartının aranmayacağı haller nelerdir? C.3. Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yetkilendirme başvurusunda bulunduğu tarih itibarıyla 15 yıllık mesleki tecrübe süresini haiz olanlarda uygulamalı mesleki eğitim şartı aranmaz. S.4. Uygulamalı mesleki eğitim süresi kaç yıldır? C.4. Uygulamalı mesleki eğitim süresi esas olarak 3 yıldır. Ancak, 31/12/2015 tarihine kadar yapılacak yetkilendirmelerde hariç olmak üzere, 3568 sayılı Kanun uyarınca meslek mensuplarınca yapılan staj süresinin bir yılı VEYA lisansüstü diplomasının ibraz edilmesi şartıyla iktisat, maliye, işletme, muhasebe, finansman, denetim ve vergi ile ilgili alanlarda lisansüstü eğitim görenlerin bu eğitimde geçen sürelerinin bir yılı uygulamalı mesleki eğitim süresinden sayılır. S.5. Geçiş Döneminde yapılacak yetkilendirmelerde uygulamalı mesleki eğitim süresi kaç yıldır ve bu sürenin hesabı nasıl yapılmaktadır? C.5. 31/12/2015 tarihine kadar yapılacak yetkilendirmelerde; Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Resmi Gazetede yayımlandığı tarih itibarıyla (26.12.2012) 10 yıldan fazla ancak 15 yıldan az mesleki tecrübe süresini haiz olanların uygulamalı mesleki eğitimlerinin 1 yılını, 10 yıldan az mesleki tecrübe süresini haiz olanların ise uygulamalı mesleki eğitimlerinin en az 2 yılını denetçi yanında ya da denetim kuruluşlarında geçirmesi gerekmekte olup, bu sürelerin staj veya lisansüstü eğitimde geçen süreler dikkate alınarak tekrar kısaltılması söz konusu değildir. S.6. Uygulamalı mesleki eğitimi başlatmak için aranan şartlar nelerdir? C.6. Uygulamalı mesleki eğitime başlamak için, eğitime başlayacak kişinin hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olması veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber yukarıda belirtilen bilim dallarından en az lisansüstü seviyesinde diploma almış olması gerekmektedir. Bu nedenle uygulamalı mesleki eğitime başlamak için meslek mensubu olma zorunluluğu bulunmadığı gibi, bağımsız denetçilik sınavından da başarılı olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Meslek mensubu olma, bağımsız denetçilik sınavından başarılı olma ve uygulamalı mesleki eğitimi tamamlamış olma, bağımsız denetçi olarak yetkilendirileceklerde yetkilendirilme başvuru tarihi itibarıyla aranan şartlardan olup, aralarında herhangi bir öncelik-sonralık ilişkisi bulunmamaktadır. S.7. Uygulamalı mesleki eğitimin değerlendirilmesi nasıl yapılmaktadır? C.7. Uygulamalı mesleki eğitimin değerlendirilmesi Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliğinin 18 inci maddesi çerçevesinde Kurumumuz tarafından yapılmaktadır. S.8. Bağımsız denetçilik sınavına, uygulamalı mesleki eğitimin tamamlanmasından sonra mı girilecektir? C.8. Bağımsız Denetim Yönetmeliğine göre, bağımız denetçilik sınavı ve uygulamalı mesleki eğitim, bağımsız denetçi olabilmek için gereken şartlardan olup, birbirini tamamlayan hususlardır. Dolayısıyla aralarında öncelik ilişkisi yoktur. S.9. Türkiye genelinde mali denetim yapan banka müfettişi iken bankada ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli görevlerde geçirdiğim süreler uygulamalı mesleki eğitim süresinden sayılır mı? C.9. Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, 3568 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında denetim yetkisini haiz olanların, bu kamu kurum ve kuruluşlarında geçirdikleri süreler uygulamalı mesleki eğitim süresinden sayılır. Kamu kurum ve kuruluşu niteliği taşımayan yerlerde geçirilen süreler uygulamalı mesleki eğitim süresinden sayılmaz. S.10. Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisans Belgesine sahibim. Mesleki tecrübe sürem nedeniyle 2 yıl süre ile uygulamalı mesleki eğitim yapmam gerekiyor. Ancak, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında 31/12/2014 tarihine kadar başvuruda bulunulması durumunda Yönetmelikte öngörülen sınav şartının aranmayacağından bahsediliyor. Bu nedenle 31/12/2014 tarihine kadar uygulamalı mesleki eğitimimi tamamlayamazsam bu hakkım yanacak mı? C.10. 1/1/2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından yapılan bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlara girerek lisans belgesi alanlardan, denetçi olarak yetkilendirilmek için Yönetmeliğin 14 ünü maddesinde belirtilen tüm şartları 31/12/2014 tarihine kadar sağlayamayacak olanların, bu tarihe kadar Kurumumuza başvuruda bulunarak bu durumlarını bildirmeleri gerekmektedir. Bu nedenle, Yönetmeliğin yukarıda anılan maddesinde belirtilen tarih, uygulamalı mesleki eğitim şartının yerine getirilmesini sınırlamamaktadır. Uygulamalı mesleki eğitim bu tarihten sonra da tamamlanabilecektir. Söz konusu tarih, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisans Belgesine sahip olanlardan denetçi olarak yetkilendirilmek için Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen tüm şartları 31/12/2014 tarihine kadar sağlayamayacak olanların, bu durumlarını Kurumumuza bildirecekleri son tarihtir. S.11. 1/1/2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından yapılan bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlara girerek lisans belgemi aldım. Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin yayımlandığı tarih itibariyle 14 yıl mesleki tecrübe sürem bulunmaktadır. Uygulamalı mesleki eğitim şartından muaf olmam açısından 15 yılı tamamladığım tarihte başvuruda bulunsam olur mu? C.11. 31/12/2015 tarihine kadar yapılacak yetkilendirmelerde; Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Resmi Gazetede yayımlandığı tarih itibarıyla (26.12.2012) mesleki tecrübe süresi 10 yıl ve daha fazla ancak 15 yıldan az olanların en az 1 yıl, 10 yıldan az olanların en az 2 yıl süre ile uygulamalı mesleki eğitimlerini denetçi yanında ya da denetim kuruluşunda geçirmesi öngörülmüştür. Buna göre 14 yıl mesleki tecrübeye sahip olanlar için denetçi yanında ya da denetim kuruluşunda geçirilmesi gereken uygulamalı mesleki eğitim süresi 1 yıldır. Ancak, Yönetmeliğin genel hükümleri çerçevesinde mesleki tecrübe süresinin 15 yıla tamamlanması halinde Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca uygulamalı mesleki eğitimden muaf olunacaktır. YETKİLENDİRİLME BAŞVURU SÜRECİ VE SONRASINA İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLARI: S.1. Üniversitelerle işbirliği halinde düzenlen geçiş dönemi eğitim programlarına katılarak başarı sertifikamı aldım / KGK tarafından yapılan bağımsız denetçilik sınavlarında tüm konulardan başarılı oldum / Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisans Belgesine sahibim. Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde aranan tüm şartları sağlıyorum. Bağımsız denetçi olarak yetkilendirilmek için ne yapmam gerekiyor? C.1. Bağımsız denetçi olarak yetkilendirilmek isteyen meslek mensuplarının, şahıslarına ait nitelikli elektronik imzaları ile birlikte Kurumumuz Eğitim ve Yetkilendirme Bilgi Sistemi (EYBİS) Denetçi Yetkilendirme Başvuru Alanı üzerinden giriş yapıp, ilgili menülere veri girişi yaparak yetkilendirilme başvurusunda bulunması gerekmektedir. Yetkilendirilme başvuruları sadece EYBİS üzerinden yapılmaktadır. S.2. Nitelikli elektronik imzayı nasıl temin edebilirim? C.2. Nitelikli elektronik imzanın temini noktasında Kurumumuzca bir işlem yapılmamakta olup, bu konuda işlem yapan kuruluşlara başvurarak elektronik imzanızı alabilirsiniz. S.3. Yetkilendirilme işlemi sırasında istenilecek belgeler nelerdir? C.3. EYBİS üzerinden yapılan bağımsız denetçi yetkilendirilme başvurularının hızlı bir şekilde sonuca bağlanması açısından, aşağıda açıklanan hususlar doğrultusunda, gerekli belgelerin önceden hazır bulundurulmasının başvuruların tam ve hızlı bir şekilde yapılması açısından faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Yetkilendirilme başvurularının değerlendirilmesinde, eğitim bilgisi, ruhsat bilgisi, ikametgâh bilgisi, adli ve idari sicil bilgisi, sınav bilgisi, uygulamalı mesleki eğitim bilgisi ile mesleki tecrübe süresi bilgilerinin sisteme tam ve doğru girilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, başvuru işlemine başlamadan önce, Mezun olduğunuz fakülte ve bölüm bilgilerini gösteren Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgenizi, yabancı okullardan mezun olmuş iseniz Denklik Belgenizi, Meslek Ruhsatınızı, Adli sicil/arşiv kaydınız var ise adli sicil belgesi ile ilgili mahkeme kararını, Mesleki faaliyetiniz sırasında almış olduğunuz disiplin cezası/cezaları bulunmakta ise ilgili odadan alınacak disiplin durumunu gösterir yazı ile Disiplin Kurulu Kararını/Kararlarını, SPK ve/veya BDDK tarafından hakkınızda verilmiş bir idari yaptırım bulunmakta ise buna ilişkin belgeleri, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisans Belgesine sahip iseniz belgenizi, 01/01/2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından bağımsız denetçiliğe ilişkin yapılan sınavlarda başarılı olarak belge almaya hak kazanmış ancak yenileme eğitimine tabi olma veya benzeri nedenlerle belgenizi alamamış iseniz, SPL’den alacağınız bağımsız denetçiliğe ilişkin yapılan sınavlarda başarılı olarak belge almaya hak kazandığınızı ancak yenileme eğitimine tabi olma veya benzeri nedenlerle belgenizi alamadığınızı belirten yazı ve onaylı not dökümünüzü, Geçiş Dönemi Eğitimlerine katılmış iseniz Başarı Sertifikası ile Not Durumunuzu Gösterir Belgeyi, Daha önce Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisanslama Sınavlarına katılmış iseniz notlarınızı gösterir sınav sonuç belgesini, Kurumumuz tarafından yapılan Bağımsız Denetçilik sınavlarında başarılı olduğunuz konular var ise sınav sonuç belgenizi, Mesleki tecrübe süresi bilgileri ile uygulamalı mesleki eğitim bilgileri menülerinde kullanılmak üzere: - Staj yapmış iseniz, staja fiilen başlama ve bitiş tarihleri ile kanuni staj süresini gösteren ilgili odadan ya da TÜRMOB’dan alınacak yazıyı, - 3568 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen çalışmalarınızı stajdan saydırmak suretiyle meslek mensubu olmuş iseniz, stajdan sayılan hizmet aralığını gösteren odanızdan veya TÜRMOB’dan alacağınız yazıyı, - Bağımlı çalıştığınız dönem bulunmakta ise buna ilişkin bağımlı çalıştığınız yerden, görev aldığınız unvan ve tarihleri gösterir yazı ve imza sirkülerini, - Bağımsız denetim kuruluşlarında denetim ekiplerinde görev alınan çalışmalarla ilgili olarak, ilgili denetim kuruluşundan alınacak görev alınan denetimleri ve dönemlerini gösteren yazı ve imza sirküleri ile buna ilişkin diğer belgeleri (denetim sözleşmesi, çalışma kağıdı örnekleri gibi) - Birinci derecede imza yetkisini haiz olarak görev almış iseniz buna ilişkin Ticaret Sicili Gazetesini, çalıştığınız yerden, görev aldığınız unvan ve tarihleri gösterir yazı ile imza sirkülerini, - Bağımsız olarak çalıştığınız döneme ilişkin olarak dönemleri ile faaliyet konusunu gösteren vergi dairesi mükellefiyet kaydı yazılarını, - Şirket ortaklığınız bulunmakta ise ortak olduğunuz tarih aralığını gösteren Ticaret Odasından alınacak yazı veya buna ilişkin Ticaret Sicili Gazetelerini, - SSK/BAĞKUR Hizmet Dökümü ve/veya Hizmet Cetvelini, - Emekli olmakla birlikte çalışmaya devam ediyorsanız adınıza Sosyal Güvenlik Destekleme Primi ödemesi/kesintisi yapıldığına ilişkin belgeyi, taratarak bilgisayarınızda hazır bulundurmanız gerekmektedir. S.4. EYBİS üzerinden yetkilendirilme başvurusu yaptıktan sonraki süreç nasıl işlemektedir? C.4. EYBİS üzerinden meslek mensuplarınca yapılan yetkilendirilme başvuruları Kurumumuz Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığında görevli meslek personeli tarafından başvuru tarihine göre ön incelemeye alınmaktadır. Ön inceleme esnasında başvuru ile ilgili tespit edilen eksiklikler başvuru sahibine, sisteme giriş esnasında belirttiği cep telefonuna SMS olarak bildirilmektedir. SMS ile kendisine eksikliği bildirilen meslek mensubu, istenilen eksikliği tamamlayıp başvurusunu yeniledikten sonra dosyası nihai incelemeye alınmakta, bağımsız denetçi olarak yetkilendirileceklerde Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca aranan tüm şartları başvuru tarihi itibariyle sağlayıp sağlayamadığına göre işlem yapılmaktadır. S.5. Yetkilendirme başvurusunda bulunduktan sonra sisteme giriş yaptığım veriler üzerinde güncelleme yapabilir miyim? C.5. Dosyanız tarafımızca nihai inceleme aşamasına alınıncaya kadar, sisteme giriş yaptığınız veriler üzerinde güncelleme yapabilirsiniz. S.6. Bağımsız Denetçi harcı ile denetçi kimlik ve belge ücretlerini ne zaman ödemem gerekiyor? C.6. Başvurusu Kurulumuzca değerlendirilerek bağımsız denetçi olarak yetkilendirilmesine karar verilen meslek mensuplarına, buna ilişkin SMS ile bilgilendirilme yapılmadığı sürece harç ve ücretlerin ödenmemesi gerekmektedir. S.7. Sisteme kayıtlı cep telefonuma, bağımsız denetçi harç ve ücretlerini ödeyerek EYBİS üzerinden tescil talebinde bulunmam kaydıyla bağımsız denetçi olarak yetkilendirilmeme karar verildiğine ilişkin SMS geldi. Söz konusu harç ve ücretleri ne zamana kadar ödemem gerekiyor? C.7. Tescil ve ilan talebinde bulunmaları kaydıyla bağımsız denetçi olarak yetkilendirilmelerine karar verilen meslek mensuplarının harç ve ücretleri ödeyerek tescil talebinde bulunmalarına ilişkin nihai bir tarih bulunmamakla birlikte, bu kişiler sicil numarası alarak tescil edilmedikleri sürece bağımsız denetçi olarak faaliyette bulunamazlar. S.8. Cep telefonuma gelen SMS doğrultusunda gerekli harç ve ücretleri ödedim, ancak ismim halen internet sitenizde yayımlanan Tescil ve İlan Süreci Devam Edenler arasında görünüyor. Ne yapmam gerekiyor? C.8. Gerekli harç ve ücretleri ödeyen meslek mensuplarının, ödemeye ilişkin dekontlarını EYBİS’e girerek Tescil ve İlan Talebinde Bulun menüsü üzerinden yükleyip tescil talebinde bulunması gerekmektedir. Tescil işlemleri talepten itibaren kısa bir süre içerisinde gerçekleşmekte ve ilgiliye yine SMS yolu ile bilgi verilmektedir. S.9. Bağımsız denetçi kimlik kartında kullanılacak vesikalık fotoğrafı postayla mı göndermem gerekiyor? C.9. Bağımsız denetçi olarak tescil ve ilan işlemi gerçekleşerek kendisine sicil numarası verilen meslek mensubuna, tescil işleminin gerçekleştiği ve http://eybis.kgk.gov.tr/ui/belgesorgu.aspx adresi üzerinden kimlik kartında kullanılacak resmini yüklemesi gerektiği bilgisini içeren SMS gönderilmektedir. Dolayısıyla meslek mensuplarınca posta yolu ile vesikalık resim gönderilmemesi gerekmekte olup, kimlik kartında kullanılacak resimlerin, buna ilişkin SMS in alınmasından sonra yukarıdaki bağlantı üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir. S.10. Belge ve kimlikler nereye gönderilmektedir? C.10. Bağımsız Denetçi belge ve kimlikleri, meslek mensuplarının yetkilendirilme işlemi sırasında EYBİS üzerinden beyan ettikleri adreslerine gönderilmektedir. S.11. Belge ve kimliğimin basılıp basılmadığını nasıl öğrenebilirim? C.11. Bağımsız denetçi belgeleri ile kimliklerinin basım işlemleri ayrı ayrı gerçekleştirilmekte olup, belge ve kimlik basım işlemi tamamlandıktan sonra ilgiliye sisteme kayıtlı cep telefonu üzerinden ayrı ayrı SMS ile bilgi verilmektedir. S.12. Bağımsız denetçi mühürleri nereye gönderilmektedir? C.12. Bağımsız denetçi mühürlerinin teslim işlemi Kurumumuz Hizmet Binasında gerçekleştirilmektedir. S.13. Adresim/Telefon numaram değişti. Ne yapmam gerekiyor? C.13. Sicil numarası alarak tescil edilen denetçilerden adresi ve/veya telefon numarası değişenlerin EYBİS’e girerek, Yeni Durum Bildiriminde Bulun Menüsü üzerinden yeni adres ve/veya telefon numaralarına ilişkin veri girişi yapmaları ve bu hususa ilişkin sistem üzerinden bildirimde bulunmaları gerekmektedir. Bu alan üzerinden yapılan bildirimler tarafımızca işleme alınmakta ve istenilen değişiklik otomatik olarak gerçekleşmektedir. Bu nedenle meslek mensubunun bildirimde bulunurken girdiği verilerin doğruluğuna dikkat etmesi gerekmektedir. Henüz sicil numarası almamış olan meslek mensuplarının adres ve/veya telefon numarası değişikliği bildirimlerinin ise Kurumumuza gönderecekleri dilekçe ile yapılması gerekmektedir.